(+612) 2531 5600
info@la-studioweb.com
Get direction

Google map

Privacy Policy

>
Privacy Policy

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Mountain House OÜ kodulehe (www.reclaimedwoodshop.eu) kohta. Reclaimedwoodshop.eu kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja veebi-tellimiskeskkonnas ning püsikliendi programmi opereerimiseks. Reclaimedwoodshop.eu edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud ning seda on võimalik esitada taasesitatavas vormis. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Isikuandmete vastutav töötleja:

o Reg.nr: 11470074
o Lauluväljaku 17, Rapla mk. Märjamaa 78301 Estonia
o Telefon:
o E-post: info@reclaimedwoodshop.eu

Isikuandmed on andmed, mida Reclaimedwoodshop.eu kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Reclaimedwoodshop.eu ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Reclaimedwoodshop.eu kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Reclaimedwoodshop.eu tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

Reclaimedwoodshop.eu rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Järgnevalt on kirjeldatud reclaimedwoodshop.eu privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Reclaimedwoodshop.eu veebilehel ja veebiteenusekeskkonnas sooritatud tellimuste ja ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondades, millele reclaimedwoodshop.eu veebilehtedel /teenuskeskkondades viidatakse (välised lingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, sest tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

Reclaimedwoodshop.eu töötleb järgmisi isikuandmeid :

  • ·  Isikukood
  • ·  Nimi
  • ·  Aadress
  • ·  Telefoninumber
  • ·  e-posti aadress
  • ·  info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.

Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e- posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Reclaimedwoodshop.eu veebilehe külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Teenuskeskkondades (veebi tellimiskeskkond ja kauplused) kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks.

Andmeid kogutakse ka veebilehe külastatavuse kohta, et selle põhjal parendada ja muuta keskkonda külastajatele mugavamaks.

Reclaimedwoodshop.eu veebi tellimiskeskkonnas võidakse koguda isikuandmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.

Veebilehel kogutavad tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega v.a. teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Reclaimedwoodshop.eu poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Kogutud andmete säilitamine, edastamine ja isiku õigused

Reclaimedwoodshop.eu teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada, kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

Eraisikul on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, v.a. juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel/seminaridel/konverentsidel osalemine).

Kui parandamine on võimalik, sõltuvaltkeskkonnast, saab seda teha koheselt.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, esitada isikut tuvastada võimaldaval viisil taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval viisil taotlus.

Reclaimedwoodshop.eu jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta Reclaimed Wood Shop  tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada aadressile info@reclaimedwoodshop.eu.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.